Project situering


Op algemeen maatschappelijk verzoek zal de inzet van dieselvoertuigen in het openbaar vervoer in Vlaanderen in de komende 3 tot 7 jaren snel afnemen. De Lijn zelf start met de aankoop van zero-emissie bussen en er mag verwacht worden dat het van zijn onderaannemers (private busbedrijven) hetzelfde zal gaan verwachten. Daarenboven zullen de lage en zero-emissie zones in de steden ook de autocars en de schoolbussen verplichten om zonder of met zeer beperkte uitstoot de steden binnen te rijden.

Initiatieven hieromtrent in Vlaanderen zijn gericht op beleidsbeïnvloeding en bepleiten een versnelde overstap naar alternatieve brandstoffen. Geen enkel initiatief vertaalt de beschikbare kennis met betrekking tot de inzet van lage en zero-emissie bussen naar het niveau en de eigenheid van het Vlaamse busbedrijf.

Bij de 260 Vlaamse private autobus- en autocarbedrijven is op vandaag te weinig kennis aanwezig over de implementatie van andere dan dieselbussen in de bedrijfsvoering. Het opbouwen van “voortschrijdend inzicht” is essentieel om de stap naar emissiearm of zero-emissie vervoer te zetten.

Er ontstaat dus een kloof tussen enerzijds de maatschappelijke wens om versneld te evolueren naar gemeenschappelijk vervoer met zeer lage of geen polluerende uitstoot en anderzijds de noodzakelijke kennis bij de Vlaamse private busbedrijven die een zeer belangrijk deel van dit gemeenschappelijk vervoer aanbieden.

Alle opgebouwde kennis i.v.m. de inzet van EmissieArme Bussen (EAB) is gebaseerd op onderzoek meestal in publieke bedrijven met grote vloten (ZeEUS, EBRD’s Reforming Urban Services, Proeftuin voor elektrische voertuigen, Busworld Academy, …).

Er is op heden geen enkel project dat de resultaten van deze onderzoeken vertaalt naar de schaal van (en inpasbaarheid op) de Vlaamse KMO-busbedrijven. Het EAB-project wil deze leegte invullen met concrete aanbevelingen op bedrijfsniveau.

Looptijd

 • 01.05.2020Opstart onderzoeksproject EAB

  Deel 1: Bedrijven kunnen zelf de eerste stappen zetten richting de ingebruikname van emissiearme bussen en autocars gedurende drie jaar, met inbegrip van eventuele bijkomende subsidiemogelijkheden op bedrijfsniveau.

 • 30.04.2023Einde onderzoeksproject EAB

  Door toedoen van de Corona-crisis kan het eerste gedeelte van het project eventueel verlengd worden met 3 maanden tot 31/07/2023.

 • 01.05.2023Afwerking bedrijfsinterne projecten

  Deel 2: Bedrijven die effectief een “bedrijfsintern” project gestart zijn, krijgen een extra 12 maanden tijd om hun project af te werken. Op 30/04/2024 neemt het project een finaal einde, tenzij ook hier een verlenging met 3 maanden geldt. Dan eindigt het project op 31/07/2024.

 • 30.04.2024Finaal einde onderzoeksproject

  Deel 2: Op 30/04/2024 neemt het project een finaal einde, tenzij ook hier een verlenging met 3 maanden geldt. Dan eindigt het project op 31/07/2024.

Objectief & doel


De EAB informatiecampagne wil de kennis bij alle 260 Vlaamse private busbedrijven opkrikken tot het niveau waarbij eigen verantwoorde bedrijfskeuzes kunnen en zullen gemaakt worden omtrent de inzet van emissiearme bussen en de bijhorende tank-/laadinfrastructuur.

95% van deze bedrijven zijn KMO’s die niet intensief bezig zijn met Onderzoek & Ontwikkeling (O&O).

We onderscheiden 3 reëele doelgroepen, waarbij rekening gehouden worden met het feit dat de meeste bedrijven in 2 of 3 subsectoren actief zijn:

 1. Geregeld Vervoer
 2. 58 private bedrijven voeren in onderaanneming van De Lijn 50% van de lijndiensten uit. Via de aanbesteding van die lijndiensten (eerste aanbesteding wordt verwacht in 2023) kan De Lijn de onmiddellijke inzet van EAB eisen. We verwachten dat 8 bedrijven nav onderhavig project de implementatie van EAB op het eigen bedrijf verder zullen onderzoeken of tests zullen uitvoeren.

 3. Bijzonder Geregeld Vervoer
 4. 151 bedrijven bieden schooldiensten aan. Ook dit gebeurt in opdracht van- en na aanbesteding door De Lijn. Voor schoolvervoer naar scholen gelegen in een lage- of zero-emissie zone zal in de komende jaren moeten geëvolueerd worden naar aangepaste voertuigen. We verwachten concrete opvolging of implementatie binnen 5 bedrijven.

 5. Ongeregeld Vervoer
 6. Ongeveer 190 bedrijven bieden autocardiensten aan. Zij leggen grotere afstanden af, maar willen hun klanten toch ook in stadscentra met lage emissie zones kunnen afzetten. De druk op deze subsector is kleiner dan bij de lijndiensten of het schoolvervoer. We verwachten opvolging binnen 10 bedrijven.

De bedoeling is de introductie van EAB bij de Vlaamse private busbedrijven te faciliteren door het aanbieden van een draaiboek dat in een aantal stappen het bedrijf begeleidt in de transitie naar EAB en hierdoor de drempel voor concrete innovatie verlaagt.

De kennisverwerving zal o.a. komen uit het opzetten van lerende netwerken (4 sessies/jaar) waarin alle betrokken stakeholders vertegenwoordigd zijn, en waaraan minstens 10 bedrijven uit de doelgroep deelnemen.

Ruime kennisspreiding aan alle busbedrijven gebeurt via publicaties in Car&Bus-Magazine, via de websites van BAAV, Busworld Academy en FBAA, en via de organisatie van verschillende informatievergaderingen, trainingen, masterclasses, bedrijfsbezoeken, etc. In deze worden een zestal acties voorzien, telkens met 15 deelnemers.

We motiveren álle Vlaamse busbedrijven om de resultaten van onderhavig project nog verder te vertalen naar de bedrijfseigen situatie en naar aanleiding hiervan eerste stappen te zetten in de richting van de inzet van EAB.